TOUCHE PRIVE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLER KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Biz, Prive Tekstil Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi (“Touché Privé”, “Veri Sorumlusu”olarak, kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, kişisel verilerinizin idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Touché Privé’nin yükümlülüklerini net bir şekilde anlamanız bizim için çok önemlidir.

 

Neden bu metni okuyorum?

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

 

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

 

Veri Kategorisi

İşlenen kişisel verileriniz

İletişim Verisi

E-posta adresiniz

Müşteri İşlem Verisi

Elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin onay ve ret kayıtlarınız, elektronik ticari ileti gönderim tarihi ve kaydı

 

Touché Privé olarak yer verilen kişisel verilerinizi dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elektronik ticari ileti alımını onaylamanız ya da reddetmeniz ile elektronik ticari ileti gönderim süreçleri kapsamında elde etmekteyiz.

 

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

 

Touché Privé tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

 

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

·  Touché Privé tarafından e-posta yoluyla elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin onay ve/veya ret kayıtlarınızın işleme alınması ve

·  Onayınızın varlığı halinde e-posta yoluyla gönderilen ticari elektronik iletilere yönelik kayıtların tutulması amaçlarıyla,

·         İletişim ve

·         Müşteri işlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

·  Onayınızın varlığı halinde tarafınıza e-posta yoluyla elektronik ticari ileti gönderilmesi amacıyla

·         İletişim ve

·         Müşteri işlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

 

Evet, kişisel verileri özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel veriler;

 

  • Yetkili kurum ve kuruluşlarının talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi mercilere,
  • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlara, denetçilere ve vergi danışmanlarına,
  • Elektronik ticari ileti gönderimi adına onay ve ret kayıtlarının yönetilmesine imkân tanıyan İleti Yönetim Sistemi’ne,
  • Elektronik ticari ileti gönderimine onay vermiş olmanız halinde elektronik ticari iletilerin tarafınıza sorunsuz bir şekilde iletilebilmesi amacıyla çalıştığımız tedarikçilerimize

 

aktarılabilmektedir.

 

KVKK bana hangi hakları veriyor?

 

KVKK, size ait kişisel veriler üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarımı nasıl kullanabilirim?                                                                                            

 

Belirtilen hakları kullanmak isterseniz; taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Yukarıda yer alan ve ilerleyen dönemlerde Touche Tekstil A.Ş. ("Şirket") ile paylaşacağım kimlik iletişim bilgilerim, müşteri işlem ve pazarlama bilgilerimin işlenerek Şirket tarafından pazarlama, reklam, tanıtım, kampanya, promosyon, indirim, çekiliş, anket gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini, tarafımla iletişime geçilmesini ve işbu kişisel verilerimin bu amaçlarla Şirket tarafından toplanarak işlenmesini, Şirket'in bu gönderimleri yapmak için hizmet aldığı üçüncü kişi tedarikçilerle paylaşılmasını ve kayıt altına alınarak saklanmasını ve arşivlenmesini kabul ediyorum.