1. TARAFLAR:

 

İş bu Sözleşme;

 •  Cumhuriyet Mah. Silahşör Cd. Ada İş Merkezi No: 67 K: 3 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim Touche Tekstil A.Ş (“ŞİRKET”)

ile

 • https://toucheprive.com/ alan adlı web sitesi veya mobil uygulamaya üye olarak kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.

 

Sözleşmede ŞİRKET ve Kullanıcı ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI:

 

İşbu Sözleşme, ŞİRKET’in sahibi olduğu https://toucheprive.com/ (“İnternet Sitesi”) İnternet Sitesi’nden Kullanıcı’nın faydalanma şartlarını belirlemek ve buna ilişkin olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

 

https://toucheprive.com/ internet sitesi ve mobil uygulamalarının kullanılması Kullanıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi https://toucheprive.com/alan adlı internet sitesindeki veya mobil uygulamalardaki hizmetlerden faydalanan tüm üyeler için bağlayıcıdır.

 

 1. İNTERNET SİTESİ’NİN KULLANIM ŞEKLİ VE AMACI:

 

 • İnternet Sitesi, muhafazakâr ve modern tasarımlara sahip kadın giyim perakende satışı alanında faaliyet göstermektedir.

 

 • Kullanıcı, üyelik sırasında belirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile İnternet Sitesi’ne giriş yaparak İnternet Sitesi’nde alışveriş yapma, kullanıcı profili oluşturma imkânı edinecektir.

 

 • Kullanıcı, İnternet Sitesi'nin ilgili bölümünden, İnternet Sitesi'ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yapılması ile üyeliğini tamamlamış olur.

 

 • İnternet Sitesi'ne üye olarak Kullanıcı sıfatı kazanabilmek için reşit olmak ve ŞİRKET tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Sözleşme uyarınca, ŞİRKET tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin İnternet Sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, İnternet Sitesi üyesi olarak Kullanıcı sıfatına haiz olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

 • Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve https://toucheprive.com/ alan adlı internet sitesinde veya mobil uygulamalarında (her bir mobil uygulama, ilgili uygulama mağazası kuralları gereği istisnai olarak değişik hüküm ve koşullar içerebilir) yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

 1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Kullanıcı, Sözleşme'yi kabul etmekle, İnternet Sitesi içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve ilişkin olarak ŞİRKET tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

 

 • Kullanıcı, ŞİRKET tarafından İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının İnternet Sitesi veya uygulamalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı ve İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

 • Kullanıcı, Sözleşme’de ve eklerinde yazılı olan tüm mali, teknik ve idari yükümlülüklerini yerine getireceğini ve Sözleşmeye ve eklerine, ŞİRKET tarafından sonradan tek taraflı olarak yapılacak tadil ve ek hükümlerle, ŞİRKET'in veya ŞİRKET yönetiminin koyacağı tüm kural ve esaslara uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcı, ŞİRKET tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı'nın işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları ve yükümlülükleri sadece kendisine aittir; ŞİRKET’in yazılı onayı olmaksızın başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, dr.com.tr’yi bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

 

 • Kullanıcı’nın ŞİRKET tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcılar, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden ŞİRKET'in, doğrudan veya dolaylı, hukuki, cezai, idari bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcı, İnternet Sitesi dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET, Kullanıcı tarafından ŞİRKET'e iletilen veya İnternet Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. ŞİRKET işbu hüküm ile sorumluluk kapsamı dışında olduğu belirlenen hususlardan biri nedeniyle zarara uğraması durumunda, diğer tüm munzam zararları ile birlikte Kullanıcı’ya rücu eder.

 

 • Kullanıcı, ŞİRKET'in sunduğu Hizmetlerden yararlanırken ve İnternet Sitesi'ni kullanırken, yalnızca hukuka uygun amaçlarla İnternet Sitesi üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı’nın, İnternet Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Kullanıcı, ŞİRKET ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, İnternet Sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri kullanamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ŞİRKET ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET, Kullanıcı’nın Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, aksi durumda ŞİRKET’in Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

 

 • Kullanıcı, gerçekleştirmesi durumunda ŞİRKET'in, İnternet Sitesi üzerinden veya aracılığıyla gerçekleştirebileceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini ilgili kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple ŞİRKET'ten herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve İnternet Sitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde ŞİRKET'in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • İnternet Sitesi'ne ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (İnternet Sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, modeller, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran ŞİRKET'in mülkiyetindedir. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan içerikleri indirmek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İnternet Sitesi'nde sunulan fikri mülkiyet niteliğini haiz bilgilerin ve sair diğer hususların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya aracı kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ilkeleri ve kanunlarına aykırılık teşkil edecek olup, ilgili fiillerin gerçekleştirilmesi sonucunda fiili gerçekleştirenler, ortaya çıkacak hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

 

 • ŞİRKET’in Hak ve Yükümlülükleri

 

 • ŞİRKET, Kullanıcı’nın Sözleşme'de tanımlanan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler ve/veya uyarlama yapabilir. ŞİRKET tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, İnternet Sitesi’nden Kullanıcı’ya duyurulur.

 

 • ŞİRKET, İnternet Sitesi'nde sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri sürekli veya geçici olarak durdurabilme, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ŞİRKET, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, ŞİRKET'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ŞİRKET tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, ŞİRKET tarafından yapılabilir. ŞİRKET tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

 

 • ŞİRKET, Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili İnternet Sitesi’nde açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca ŞİRKET, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

 

 • ŞİRKET, İnternet Sitesi üzerinden, ŞİRKET’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İşletmeler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle ŞİRKET tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web siteleri veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet Sitesi üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 • ŞİRKET, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman İnternet Sitesi ve mobil uygulamalarda yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

 

 • ŞİRKET, İnternet Sitesi ve/veya ŞİRKET ile ilgili bilgilendirme amaçlı duyurular için Kullanıcı’nın bildirdiği iletişim kanallarından dilediği gibi iletişime geçme hakkını haizdir. İşbu husus Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.

 

 • İnternet Sitesi ve/veya ŞİRKET kapsamında yürütülen kampanya, çekiliş, indirim, promosyon ve ürünlerin tanıtıldığı elektronik ticari iletiler siparişiniz adımında onaylamanız ile tarafınıza gönderilebilecek olup bu tür iletileri reddetme hakkınız bulunmaktadır.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞTİRİLMESİ


ŞİRKET, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, İnternet Sitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

 

 • Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, işbu 7. madde kapsamında ŞİRKET tarafından feshedilmediği ve Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

 

 • ŞİRKET, Kullanıcı’ın işbu Sözleşmesi'yi ve/veya, İnternet Sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi, dolandırıcılık, ŞİRKET ya da üçüncü kişileri zarara uğratacak eylemlerde bulunması ve bunlarla sınırla olmayan akde ya da hukuka aykırılık hallerinde, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı, fesih sebebiyle, ŞİRKET’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

 • Kullanıcı, kullanıcı sıfatının sona ermesi veya ŞİRKET tarafından kullanıcı sıfatının sonlandırılması hallerinde, ŞİRKET’ten herhangi bir hak, alacak veya menfaat talebinde bulunamaz.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER VE BEKLENMEDİK OLAYLAR

 

 • Tanım: Bu Sözleşme açısından “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” ifadeleri, bir tarafın makul derecede kontrolü dışında gerçekleşen ve İlgili Tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifasını imkansız kılan ya da mevcut şartlar altında bunların ifasını imkansız sayılacak kadar gerçekleştiremez kılan ya da bunların ifasını belirlenen ifa süresi içerisinde gerçekleştirilmesini engelleyen olay anlamında kullanılmaktadır.

 

 • Bazı “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” halleri: Sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki durumlar “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” hallerindendir:

 

 • Savaş hali, sıkı yönetim, tabii afetler, ekonomik kriz, grev, lokavt, bulaşıcı hastalık, deprem, ihtilal, radyoaktivite kirliliği, tabiatın önüne geçilemeyen gücüne dayalı ve benzeri olaylar ile kanunen “Mücbir Sebep” ve “Öngörülemeyen Hal” kabul edilen durumlar,

 

 • Mahkemeler veya herhangi bir idari makam tarafından ŞİRKET’teki faaliyet ve aktiviteleri durduran veya engelleyen kararlar,

 

 • Sözleşme’ye Etkisi: Taraflar “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” hallerinin oluşması halinde yükümlülüklerinden muaf olacaklar ve yükümlülüklerinin gecikmesinden ya da yerine getirilememesinden sorumlu sayılmayacaklar ve Sözleşme uyarınca mütemerrit olmayacaklardır. Böyle durumların vukuunda, Sözleşme söz konusu “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” ortadan kalkana kadar askıda kalacak ve Taraflar işbu sözleşmedeki yükümlülüklerinin ve edimlerinin yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu tutulmayacak ve iş bu Sözleşme’de öngörülen tüm süreler bu süre kadar uzayacaktır.

 

 • Sözleşme’nin Feshi: “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” nedeniyle ŞİRKET’in iş bu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunun 30 (otuz) İş Günü’nü aşması halinde; Taraflar’dan herhangi biri dilerse iş bu Sözleşme’yi feshedebilir.

 

 • Tazminat: Taraflar; Mücbir Sebepten ve/veya Beklenmedik Olaydan Sözleşme‘nin iptali veya feshi durumunda ŞİRKET’in sorumlu olmayacağını ve böyle bir durumda birbirlerinden tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. TEBLİGAT

 

Bu Sözleşme’ye göre yapılacak ihbarlar veya diğer yazışmalar elden teslim, faks, eposta, veya iadeli taahhütlü mektupla,

 

ŞİRKET’e ise

 

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cd. Ada İş Merkezi No: 67 K: 3 Şişli/İSTANBUL adresine, ve/veya

‘info@toucheprive.com’ e-posta adresine

 

Kullanıcı’ya ise

 

[(kullanıcının ad soyadı)]

[(kullanıcının adresi)], Türkiye adresine ve/veya [(kullanıcının telefonu)] nolu telefona, ve/veya

[(kullanıcının e-posta adresi)] e-posta adreslerine

 

 

gönderilecektir. İhbar ve/veya ihtarlar Türk Kanunlarına göre tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Varlığı ve geçerliği dahil Bu Sözleşme’nin yorumunda, icrasında ve işbu Sözleşme sebebiyle/kaynaklı ortaya çıkacak olan tüm ihtilaf ve uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olup, Sözleşme’de hüküm bulunmayan durumlarda Tüketici Kanunu, Borçlar Kanunu ve sair Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

 

 • Gizlilik: Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin müzakere edilmesi, yayımlanması ve ifa edilmesi sonucu elde etmiş olabileceği hiçbir bilgiyi ŞİRKET’in ön yazılı iznini almadan açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder. Kullanıcı, özellikle burada mutabık kalınan madde veya şartların hiçbirini herhangi bir üçüncü şahsa açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder. İşbu hükmün istisnası resmi kurumların talepleri üzerine ve/veya idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine yapılan ifşalar olup ŞİRKET, genel istatistiksel bilgileri gibi açıklamalarında Kullanıcı’nın ad ve soyadını vermeden cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi genel bilgilerini yayınlarında kullanma hakkına sahiptir. Bu husus Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmektedir.

 

 • Kullanıcı'nın Kişisel Verileri: Kullanıcı kişisel verilerinin ŞİRKET İnternet Sitesi'nde yer alan aydınlatma metninde belirtildiği gibi işlenmesine ilişkin unsurlara ilişkin bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

 • Sözleşmenin Bölünebilirliği: İşbu Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup; hükümlerden herhangi birisi geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

 

 • Feragat: İşbu Sözleşmede düzenlenen herhangi bir hak, yetki ya da ayrıcalığın ŞİRKET ya da Kullanıcı tarafından kullanılmaması ya da geç kullanılması hiçbir şekilde bunlardan feragat edildiği anlamına gelmeyecek ve herhangi bir hak, yetki yada ayrıcalığın tek başına yada kısmi olarak kullanılması başka birisinin yada devamının veya başkaca bir hak, yetki yada ayrıcalığın kullanılmasına engel olmayacaktır.

 

 • Damga Vergisi: İşbu Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi doğması halinde Kullanıcı tarafından ödenecektir. Damga vergisinin ŞİRKET tarafından ödenmesi halinde, ŞİRKET, ödediği miktar için Kullanıcı’ya rücu etme hakkına sahiptir.

 

 1. SON HÜKÜM

 

Sözleşme’yi onaylayarak üyelik işlemlerini tamamlayan Kullanıcı, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

Tüm bu konularda ek bilgi almak için Şirketimize danışabilirsiniz.